Anitta: 134

Jorge & Matheus: 11

Pablo Vittar: 88