Anitta: 133

Jorge & Matheus: 10

Pablo Vittar: 88