Anitta: 134

Jorge & Matheus: 15

Pablo Vittar: 88