Anitta: 136

Jorge & Matheus: 47

Pablo Vittar: 88