Anitta: 136

Jorge & Matheus: 48

Pablo Vittar: 88